خـــدایـــــا . . .
آزارم مـی دهـــد ایـن سکـوت گــوش خـــراش
بــا مـن حــرفــی بـــزن
بگـو کـه هنــوز نمــــــرده ام
بگــو هنــــوز هــم هســـتـــــی . . .

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

گفتن براش آرزوی خوشبختی کن و بزار بره
نه . .
من چشم دیدن خوشبختیشو ندارم
تک تک لحظه هایش بی من تلخ باد . . .

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ …
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …
ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ …
.

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

امشب باران چه بی رحمانه در دلم می بارد....

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

" ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ .. " !

ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ " ﺭﻭﺣﻢ " ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭ " ﻣﺴﺦ " ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﻢ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭﻫﺎ .. !
ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ .. !!

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

ﺩﻳﺸﺐ ﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﺩﻡ!
ﺧﺎﻙ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ !!!!
ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ !
ﻭﻟﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻔﻴﺪﺷﺪﻩ . ﻱ ﻣﻮﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ،
ﺑﻪ ﺳﻮﺀﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺪﻫﻢ ..

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

سرم ، به اندازه ء تمام قرص های دنیا درد می کند
ذهنم احتیاج به پا شوره دارد
تنهایی هایم آنقدر مفرطند

که از چشمانم سر ریز می کنند

در اتاقی به مرز نداشته هایم قدم می زنم بی جهت .......

خطی به دیوار می کشم..........
و می اندیشم ......
که چند خط چین دیگر تا صبحِ روزِ مبادا مانده است .....!

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

آب از سرم گذشته
فریاد میزنم: دوستت دارم
و تو آرام و خونسرد
به ترکیدن حبابها میخندی ...

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

و این "درد بی درمان" ...
چقدر شبیه ماست،
من ... "درد"
تو ... "درمان"
و این "بی" لعنتی ...
که همیشه نبودنت را ...
بین مان فاصله انداخته

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ
.
.
ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺪ،
ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ " ﺗﻮ ﻗﻠﺒــﺖ"
ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ !!!
ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ، ﺗﺼﺎﺩﻑ
ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺕ !!!
ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ
ﺑﺮﻧﮔﺸﺖ !!!
ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ ﻣـﺎﺩﺭ ﻧﻤﯿﺸــﻪ
ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ
ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ !!!
ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ...
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﻟﻘﮑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ !!...
ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻥ ﺧــﻮﺩﻡ . .

+ تاريخ 93/07/28ساعت نويسنده امــیـر |

خاطرم نیست
چند شبانه روز را بی خوابی کشیده ام
اما

مثل روز برایم روشن است
یک روز محاکمه خواهی شد
به جرم
تمام روزهایی که خودت را به خواب زده ای. . .

+ تاريخ 93/07/27ساعت نويسنده امــیـر |

تو باشی،
باران باشد،
یک کوچه‌ی بی‌انتها باشد

به دنیا می‌گویم:
خداحافظ...

+ تاريخ 93/07/27ساعت نويسنده امــیـر |

نور به قبرم ببارد
که عاشق توام

+ تاريخ 93/07/27ساعت نويسنده امــیـر |

 

کسی بیاید پادرمیانی کند،
و بگوید
جز خودم
پای کسی در میان نیست...

 

+ تاريخ 93/07/27ساعت نويسنده امــیـر |

با تو باران می بارید وُ
بی تو؛ سنگ .
آسمان ذلیل مُرده هم
عاشقَ‌ت بود!

+ تاريخ 93/07/27ساعت نويسنده امــیـر |

سلام.
می‌دانی
کِیفِ بعضی لحظه‌ها را به تو هم نمی‌دهم
مثلِ وقت‌هایی‌که منتظرم،
بیایی
.
.
بیایی
.
.
.
بیایی

+ تاريخ 93/07/27ساعت نويسنده امــیـر |

لطفن در نزنید
کسی خانه نیست
نه که نیست ؛ هست
جانی برای در باز کردن نیست!

+ تاريخ 93/07/25ساعت نويسنده امــیـر |

حتی پس از مرگ هم

یاد تو
دست و پایم را می بندد

پای عشق تو

در هر دو جهان در میان است...

+ تاريخ 93/07/25ساعت نويسنده امــیـر |

بانو
اگر هنوز مردی را نیافته ای
تا معنایِ نگاهت را بفهمد

که غمِ چشم هایت را بخواند
تنها بمان
فرقی هم نمی کند چه سنی باشی
اگر هنوز که هنوزه
مردِ زندگی ات را نیافته ای
تنها بمان. . .!
تو را چکار به حرفِ مردم. .!
بگذار هرچه می خواهند بگویند
گاهی تنهایی بهترین انتخاب است. . .
جناب
اگر هنوز دختری را نیافته ای
تا معنی دست هایِ خسته ات
بغضِ صدایت
را بفهمد
تنها بمان. . .
باور کنید
گاهی ، تنهایی بهترین انتخاب است. .

+ تاريخ 93/07/23ساعت نويسنده امــیـر |

عشق تو

مانند خود ارضایي بود

يه دنيا پشيماني اش

به چند لحظه لذت

اصـــلا نمي ارزيـــــد

+ تاريخ 93/07/18ساعت نويسنده امــیـر |

داشتم از این شهر می رفتم
صدایم کردی
جا ماندم
از کشتی ای که رفت و غرق شد
البته
این فقط می تواند یک قصه باشد
در این شهر دود و آهن
دریا کجا بود
که من بخواهم سوار کشتی شوم و
تو صدایم کنی
فقط می خواهم بگویم
تو نجاتم دادی
تا اسیرم کنی....

+ تاريخ 93/07/18ساعت نويسنده امــیـر |

عاقبت


همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت


ما که روی آن


دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم ..

 

+ تاريخ 93/07/05ساعت نويسنده امــیـر |

دلــــــــم تنــــگ اســـــــــتـــــــــــ 
هــمــــــــــــین

ودیـــــــــگر هیـــــــــچ

تــــــــو از هــمــــــــــین جــــــمـلــــه بخــــــــــوان تــــــــمام مــــــرا !!!

+ تاريخ 93/07/05ساعت نويسنده امــیـر |

شرم دارم به مادرم بگویم:

آن که به خاطرش قلبت را شکستم.......

تنهایم گذاشت......

+ تاريخ 93/07/05ساعت نويسنده امــیـر |

یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــابایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم

یک میــــــــز دو نفــــــــره دو صنـــــــــدلــی

یــــــــکی مـــــــن یـــــــــکی خــــــدا

حــــــرف نمـــــــیزنم نـــــــگاهم کافیــــــست

میـــــــــدانم برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد!!

+ تاريخ 93/07/04ساعت نويسنده امــیـر |

هی فلانی . . .

من را از مرگ نترسان

آدمی که هرروز چند بار با هر سیگار میمیرد 

و با سیگار بعدی جان میگیرد 

از

مرگ هراسی ندارد!

+ تاريخ 93/07/04ساعت نويسنده امــیـر |

هوا باراني است 

ولي اي شيشه ؛ چرا بخار نميگيري ؟

نترس ؛ رفت .......

ديگر اسمش را رويت نمي نويسم !!!

+ تاريخ 93/07/04ساعت نويسنده امــیـر |

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، 
ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﻭﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ !!!
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺷﺎﻥ ،،،
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!

+ تاريخ 93/07/03ساعت نويسنده امــیـر |

طلب دارم از زندگی
تمام آرامشم را
مرگ که دیگر حقم بود ....

+ تاريخ 93/07/03ساعت نويسنده امــیـر |

مـــن و تــو ، "مــا" كه نشــــدیــم هـیــچ;
مــن نـیمــی از خــــودم را هــم باختـــم . . . ! مي گويند :شاد بنويس...
نوشته هايت درد دارند!
و من ياد ِ مردي مي افتم،
که با کمانچه اش،
گوشه ي خيابان شاد ميزد...
اما با چشمهاي ِ خيس...!!!

+ تاريخ 93/07/03ساعت نويسنده امــیـر |