پُشتم را خالی کنی
می‌میرم،
نمی‌افتم ..

+ تاريخ 93/09/04ساعت نويسنده امــیـر |

بعد چهارده سال سیگارش را ترک کرده بود. 
بهش گفتم چه حسی داری؟ 
گفت حس نترسیدن، حالا دیگه هرکسی رو بخوام می تونم ترک کنم.

+ تاريخ 93/09/04ساعت نويسنده امــیـر |

 

یادم بماند...


آنکه دوستش دارم 


میتواند 


دوستم نداشته باشد ...!!!

+ تاريخ 93/09/04ساعت نويسنده امــیـر |

 

  be khoda bazi vagta alzaymer bimari nist darman hast

+ تاريخ 93/08/29ساعت نويسنده امــیـر |

دیــــر آمـــــدی
مـــــزرعـه را کـــــلاغ هـا غــارت کــردنـــــد
ایـن مـن ِ بـی تــو
حتّــی متـــرسک ِ خـوبـی هــــم نبــــود

+ تاريخ 93/08/27ساعت نويسنده امــیـر |

پــــس از مـــــــرگ ، روی عکـــســـــــم ،روی قــــبــــرم ننـــــوســیــد جـــوان نـــــاکـــــام

مـــن خــیـــلی از ســیگــارم کـــام گــرفـــتــم

بــد نامــنــش نکــنیــد سیــگـــار را .....

"نمیدونم چمه , فقط خوب نیستم...

حس مرگ دارم امشب!!!"

+ تاريخ 93/08/27ساعت نويسنده امــیـر |

ه‌ـــ‌ر ز ـه

عشق های زمینی از رگ و مغز و آلت فراتر نمی رود ... 

عشق هایی که از مغز و رگ و آلت میگذرد و با آمدن چند قطره تمام میشود 
و
در همین دنیا با بدن خاک میشود ...

باید با روح عاشق شد نه با جسم ..

+ تاريخ 93/08/26ساعت نويسنده امــیـر |

ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﻩ!
ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯿﺮﻭﻡ!
ﺗﺎﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻝ
ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﻢ.… ﻋﺒﺮﺕ ﺑﮕﯿﺮﻡ!
ﻣﻦ ﮐﺠﺎ؟……
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺠﺎ؟..…

+ تاريخ 93/08/25ساعت نويسنده امــیـر |

به غرورم کاری نداشته باش
هرچه می خواهی بشکن
از دلم بگیر
تا ته حنجره ام برو

دستم را خودم می شکنم
که همین سر خط
نقطه/ ضعفم را گذاشت

یادم نبود
نامردها
مشتشان از قلبشان بزرگ تر است

+ تاريخ 93/08/25ساعت نويسنده امــیـر |

شـب بـه شــب

قــوچــی از ایــن قــافـلـه کـم خــواهــد شـــد

مــاده گــرگـــی ، دل اگـــر

از سـگ چــوپـــان بــــبــرد . . .

+ تاريخ 93/08/25ساعت نويسنده امــیـر |

سیگار را با هیچ چیز عوض نمی کنم ...

برگـــــــرد !

ثابت کُن دروغ می گویم !!

+ تاريخ 93/08/25ساعت نويسنده امــیـر |

مـا عـِشــق را خـریـدیــم ،

هــَــــر روز اَز داروخـانـه ...

بـا طـَعـم ِ مــوز و لـیـمـو ، نـَعـنـا و هـنـدوانـه !

+ تاريخ 93/08/25ساعت نويسنده امــیـر |
گاهی
دلـــم
میخواد...
دمپـایی هام رو پــا به پــا بپوشم ...
تا ببینم هنوز مثل بچگیام
حواست
به مــن هست مادر

+ تاريخ 93/08/16ساعت نويسنده امــیـر |

تنها چیزی که در زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!


به یکی میگم دارم بهت فک میکنم  برام  یک ساعت نصیحت میکنه چرا

+ تاريخ 93/08/15ساعت نويسنده امــیـر |
از
چشمان تـــو که بگـــذریم
دنـیا
جــز سیگــارم
چیـــزی بـرایم نــداشت ...

+ تاريخ 93/08/15ساعت نويسنده امــیـر |

خدا " تو " را که می آفرید

حواسش

پرت آرزو های من بود !

شدی همان آرزوی من ...!

+ تاريخ 93/08/12ساعت نويسنده امــیـر |
بگذار بگویند دیوانه ام

پای آمدن تو

در میان باشد،

ضریح که هیچ به این درخت چنار هم

دخیل می بندم ...!!

+ تاريخ 93/08/12ساعت نويسنده امــیـر |

حالا که می روی
چشمانم را بگیر!
فردای رفتنت
دیدن ندارد!!!

+ تاريخ 93/08/12ساعت نويسنده امــیـر |


ایـنـجـا هـیـچ چـهـار پـایـی حـیـوان نـیـسـت . .

شـایـد انـسـانـی سـت

کـه مـَعـشـوقـه اَش ـرا بـَغـَل کـَرده اسـت . .

+ تاريخ 93/08/09ساعت نويسنده امــیـر |

چــ ـه قــ ـرصی مصــ ـرف کــ ـرده اند اسکــ ـله ها ... ؟؟؟
تــ ـا زانــ ـو در آبنـــ ـد ..
نشـــ ـسته انـد در مقـــ ـابل غـــ ـروب
چــه چــ ـیزی را بــه خــ ـاطر بــ ـیاورند ..

آیــ ـآ کســ ـی هست کــ ـه شهــ ـادت دهد ؟
که مــ ـا در نگـــ ـاتیــ ـو های سوخــ ـته میـــــــ ـخندیدیم ؟

+ تاريخ 93/08/09ساعت نويسنده امــیـر |

اهل ِ دود و دَم نبودم

دَم تــو

دودی َم کـــرد ...

+ تاريخ 93/08/02ساعت نويسنده امــیـر |

ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺭﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﺣﺴﯿﻨﯽ،
ﺑﻪ ﺗﺒﻞ ﺯﻧﺎﯼ ﭼﺸﻤﮏ ﺯﻥ،
ﺑﻪ ﻓﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺯﻥ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻋزﺍﺩﺍﺭﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﮕﯿﺮ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺨﺮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﺎﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ،
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ قمه ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻭﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﺡ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﯿﺮﻩ،
ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺡ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ، ﻋﺮﻕ ﺧﻮﺭ
ﺑﻪ ﻫﯿﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻞﮐﻞکردن 50 ﺗﺎ آﻫﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺵ ﻣﺮﺩﻡ
ﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ علم ﮐﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﭺ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎ
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺭﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍن ﺣﺴﯿﻨﯽ،
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺎﺟﯽ آقا ﻭﻟﯽ ﻣﻨﻮ ﺩﻋﺎ ﻧﮑﻦ

+ تاريخ 93/08/01ساعت نويسنده امــیـر |

خـــدایـــــا . . .
آزارم مـی دهـــد ایـن سکـوت گــوش خـــراش
بــا مـن حــرفــی بـــزن
بگـو کـه هنــوز نمــــــرده ام
بگــو هنــــوز هــم هســـتـــــی . . .

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

گفتن براش آرزوی خوشبختی کن و بزار بره
نه . .
من چشم دیدن خوشبختیشو ندارم
تک تک لحظه هایش بی من تلخ باد . . .

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ …
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …
ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ …
.

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

امشب باران چه بی رحمانه در دلم می بارد....

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

" ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ .. " !

ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ " ﺭﻭﺣﻢ " ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭ " ﻣﺴﺦ " ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﻢ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭﻫﺎ .. !
ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ .. !!

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

ﺩﻳﺸﺐ ﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﺩﻡ!
ﺧﺎﻙ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ !!!!
ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ !
ﻭﻟﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻔﻴﺪﺷﺪﻩ . ﻱ ﻣﻮﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ،
ﺑﻪ ﺳﻮﺀﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺪﻫﻢ ..

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

سرم ، به اندازه ء تمام قرص های دنیا درد می کند
ذهنم احتیاج به پا شوره دارد
تنهایی هایم آنقدر مفرطند

که از چشمانم سر ریز می کنند

در اتاقی به مرز نداشته هایم قدم می زنم بی جهت .......

خطی به دیوار می کشم..........
و می اندیشم ......
که چند خط چین دیگر تا صبحِ روزِ مبادا مانده است .....!

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |

آب از سرم گذشته
فریاد میزنم: دوستت دارم
و تو آرام و خونسرد
به ترکیدن حبابها میخندی ...

+ تاريخ 93/07/29ساعت نويسنده امــیـر |